Om vikarlov

Assistance HR Partners A/S
Den 1. juli 2013 trådte en ny vikarlov i kraft. Loven skal sikre, at vikarer får betryggende ansættelsesforhold samt forbedre kvaliteten af vikararbejde. I samarbejde med Dansk Erhverv har Assistance ændret praksis, så vi er sikre på, at alle nye regler bliver overholdt, når du bestiller en vikar fra Assistance.

 

Vikarloven skelner mellem 2 situationer:
1. Assistance har overenskomst
2. Assistance har ikke overenskomst

 

Hvor Assistance har overenskomst på området, sker der ingen ændringer

Vi har overenskomst på rigtig mange områder. Når I bestiller en vikar hos os på et område, hvor vi selv har overenskomst, skal vi fortsætte med at overholde vores egen overenskomst – også selv om I har overenskomst eller lokalaftale på området. Der sker med andre ord ingen ændringer i de vilkår, som vikaren har ret til, selvom I måske har en anden overenskomst, end vi har.

 

I er altid velkomne til at kontakte vores konsulenter og høre om, vi har overenskomst på netop det område, I har brug for.

 

Hvis Assistance ikke har overenskomst på området, skal vi på nogle punkter overholde de vilkår, som tilsvarende medarbejdere får hos jer

Når vi udsender vikarer på et område, hvor vi ikke selv har overenskomst, skal vi ifølge lovgivningen overholde et såkaldt ligebehandlingsprincip. Det betyder, at vi på en række områder skal overholde vilkårene hos jer. Det gælder regler om løn, arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie og helligdage ifølge jeres overenskomster samt andre bindende generelle bestemmelser og kutymer hos jer. På disse punkter skal vikaren mindst have samme vilkår, som hvis vikaren var ansat direkte hos jer til at udføre samme arbejdsopgave.

 

Det er os, der hæfter over for vikaren i forhold til, om ligebehandlingsprincippet er opfyldt. Derfor er vi afhængige af at få de korrekte oplysninger fra jer. Vi vil naturligvis spørge ind til de oplysninger, vi har behov for.

 

I er altid velkomne til at kontakte vores konsulenter og få oplysning om, hvilke områder vi har overenskomst på.

 

Som brugervirksomhed får I både ved situation 1 og 2 nogle pligter via den nye vikarlov.

 

Det gælder følgende:

 

  • I skal informere vikaren om ledige stillinger hos jer fx via opslag i virksomheden eller via intranet.
  • Vikaren skal have adgang til jeres kollektive faciliteter, fx kantine, børnepasning, transportfaciliteter m.fl. Det gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling af vikaren objektivt kan begrundes med fx, at der er tale om et meget kort vikariat. (Det er ikke p.t. konkretiseret, hvor kort tid, det er).
  • I skal informere lønmodtagerrepræsentanterne om virksomhedens brug af vikarer.

 

Her er brugervirksomheden ansvarlig for overholdelse af reglerne. Overtrædes reglerne, kan brugervirksomheden idømmes en godtgørelse til vikaren og efterbetaling, hvor det er relevant. Loven indeholder ingen regler om størrelsen af en eventuel godtgørelse. Det vil blive overladt til domstolene at vurdere det.

 

Nedenfor beskrives pligterne nærmere.

 

Information om ledige stillinger

Vikaren skal informeres om ledige stillinger i brugervirksomheden, fx via opslag et passende sted i virksomheden. Det kan være på en opslagslagstavle eller på intranettet, hvis vikaren har adgang til det.

 

Adgang til brugervirksomhedens kollektive faciliteter og goder

Vikaren skal have adgang til brugervirksomhedens kollektive faciliteter og goder. Som eksempler herpå nævner loven og forarbejderne direkte kantine, børnepasning, transportfaciliteter, parkeringsplads, hjemmearbejdsplads, massageordning, frugtordning, adgang til motionsrum og lignende. Listen er ikke udtømmende, og det bliver i sidste ende op til domstolene at afgøre, hvad der forstås ved kollektive faciliteter og goder. Det er uafklaret, om fx en privathospitalsforsikring eller sundhedsforsikring er omfattet af lønbegrebet, som vikarbureauet hæfter for, eller er en kollektiv facilitet/gode, som brugervirksomheden hæfter for, eller ingen af delene.

 

Pligten til at give adgang til kollektive faciliteter og goder gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling objektivt kan begrundes. Som eksempel herpå nævner forarbejderne, at hvis det vil være uforholdsmæssigt udgiftskrævende eller forbundet med betydelige praktiske vanskeligheder at give en vikar adgang til faciliteten eller godet. Hvis en vikar er udsendt til brugervirksomheden i en meget kort periode, fx en uge, vil det ofte være uforholdsmæssigt dyrt og vanskeligt i praksis for en brugervirksomhed fx at etablere en hjemmearbejdsplads for vikaren, selvom brugervirksomhedens egne ansatte har en hjemmearbejdsplads.

 

Hvis de kollektive faciliteter og goder hos brugervirksomheden er forbundet med et anciennitetskrav, gælder det samme anciennitetskrav over for vikaren.

 

Information om brugen af vikarer til lønmodtagerrepræsentanter

Brugervirksomheden skal give passende information om brugervirksomhedens brug af vikarer til lønmodtagerrepræsentanterne. Lønmodtagerrepræsentanterne skal informeres og høres på vegne af de ansatte i brugervirksomheden. Kravet gælder kun virksomheder, der er omfattet af lov om information og høring eller fx af Samarbejdsaftalen indgået mellem DA og LO. I praksis betyder det, at informationspligten gælder for virksomheder med mindst 35 ansatte, medmindre virksomheden selv har en samarbejdsaftale, der har en lavere grænse.

 

Det forudsættes, at de oplysninger, der gives, skal være relevante for de ansatte hos brugervirksomheden. Oplysning om antallet og udviklingen i antallet af vikarer, der bruges på virksomheden, kan være relevant, mens oplysning om den enkelte vikar normalt ikke vil være det.